lördag 28 oktober 2017

Lunchklubben gästades den 25 oktober 2017 av VDn för Centrum för rättvisa Clarence Crafoord.

Lunchklubben gästades den 25 oktober  2017 av Clarence Crafoord., VD för Centrum för rättvisa 


Centrum för rättvisa är en opolitisk stiftelse med
ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i
Europakonventionen, grundlagen och "vanlig" svensk lag. Stiftelsen driver
mål i Europadomstolen och inför svenska domstolar samt verkar för att
främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom
utbildning, forskning och deltagande i den offentliga debatten.
Under rubriken " Tillgång till rättvisa - vilka möjligheter har enskilda
att tillvarata sin rätt" åskådliggjorde Clarence Crafoord genom flera
praktiska fall hur han och hans medarbetare lyckats hjälpa enskilda.

söndag 8 oktober 2017

Välkommen till Lunchklubben 25 oktober. Rättvisa- den enskildes möjligheter inom EU

Vi träffar Clarence Craaford, VD för Centrum för rättvisa. Han talar över temat : "Tillgång till rättvisa- vilka möjligheter har enskilda att tillvarata sin rätt?"

Centrum för rättvisa  är en stiftelse med ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen, grundlagen och « vanlig » lag. Stiftelsen driver mål i Europadomstolen och i svenska domstolar samt verkar även för att främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom utbildning, forskning och deltagande i den allmänna debatten. Clarence Crafoord, som tidigare var chefsjurist för stiftelsen är nu dess VD. Han utsågs till årets jurist 2015.


DATUM : ONSDAGEN  den 25 OKTOBER  kl. 12.15

PLATS : ODDFELLOWHUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

PRIS : Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort)
Gäster är välkomna ! Önskemål om särskild kost anmäles till mig  i samband med anmälan.

Anmälan senast den 23 oktober kl 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

VÄL MÖTT !Lunchklubben 28 september fokuserade EU: s nya handelspolitik

Vid lunchklubbens möte den 28 september talade  advokaten, ekonomen m.m. Jan E. Frydman över ämnet: EU:s nya handelspolitik - bygga broar - riva murar. Frydman är synnerligen lämpad för detta ämne, eftersom han är personlig rådgivare till kommissionären Cecila Malmström i handelspolitik och transatlantiska frågor och har lång erfarenhet på olika chefsposter i kommissionen och  som advokat i USA och Sverige samt en bakgrund i svenskt och amerikanskt näringsliv.
Frydman underströk att kommissionens ordförande  J C Juncker i sitt "state of Union speech" nyligen betonat pågående och kommande handelsavtal som en prioritet för EU i kraft av den stora betydelse för EU och omvärlden som goda handelsförbindelser utgör. Viktiga element i förhandlingarna är effektivitet, transparens och att förhandlingar och kommande avtal skall baseras på grundläggande värderingar (såsom miljöhänsyn och hållbarhet) samt att förhandlingsagendan skall uppdateras. Flera kommande avtal nämndes : Singapore, Vietnam, Canada och  ytterligare andra där politisk enighet nåtts : Japan, Mexiko, Mercosur, Chile, Australien och Nya Zeeland.
Vi - åhörare -   blev således uppdaterade om vad som pågår på handelsfronten och fick också en inblick i vad allt detta betyder också för Brexit.

Stor uppskattning riktas mot föredragshållaren.  Varmt tack för en intressant föredragning Jan Frydman!     

Svenska Paneuropaföreningen deltar i Regeringskansliet sakrådsmöten

Den 29 augusti och 12 september  2017 deltog Svenska Paneuropaföreningen i Regeringskansliets EU Sakrådsmöten.
Myndigheter, organisationer och experter var inbjudna att ge sin syn på den Europeiska kommissionens diskussionsunderlag "En fördjupad ekonomisk och monetär union" och "Framtiden för EU:s finanser".
Svenska Paneuropaföreningen står för ett fördjupat EU samarbete och vill se ett starkare svenskt engagemang. Med utgångspunkt från detta har vi framfört vår syn på diskussionsunderlagen.