onsdag 8 maj 2024

Lunchklubb 21 maj: Banbrytande beslut i Europadomstolen : Stater har ett ansvar att skydda sina invånare mot klimatförändringar

I ett historiskt avgörande har Europadomstolen kommit fram till att stater har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter mot klimatförändringar. Schweiz har dömts för att inte ha vidtagit tillräckliga klimatåtgärder.  

Varmt välkomna till lunchklubben den 21 maj! Denna gång om historiskt avgörande i Europadomstolen. 

Vi ses som vanligt kl. 12.00 på Odd Fellow på Västra Trädgårdsgatan 11A i Stockholm. 

Anmälningslänk inom kort.   

För eventuella frågor, v.g. kontakta Zofia Tucinska på: zofia@tucinska.eu 

Mer info om evenemanget följer nedan:

Den 9 april i år fastställde Europadomstolens stora kammare att en förening med äldre damer hade talerätt och att bristerna i de schweiziska klimatåtgärderna utgjorde en kränkning av rätten till privat- och familjeliv enligt artikel 8 i Europakonventionen. Domen i målet Verein KlimaSeniorinnen m.fl. mot Schweiz är en milstolpe i rättsutvecklingen rörande möjligheten att driva ärenden till skydd för framtida generationers intressen och regeringars ansvar för att uppfylla internationella överenskommelser på klimatområdet. Medan det måste finnas rättsmedel för att skydda kollektiva intressen är det viktigt att domstolar ej har en generell möjlighet att överpröva politiska beslut.

I Sverige pågår just nu ett mål som till stora delar påminner om det schweiziska klimatmålet. Ungdomarna i Aurora-gruppen driver ett mål mot den svenska regeringen på huvudsakligen samma grunder fast med fokus på de ungas istället för de gamlas utsatthet. Ett beslut från Högsta domstolen angående möjligheten att driva ett sådant mål i svenska domstolar mot svenska staten kommer att meddelas i närtid. Anna Rogalska Hedlund som är ombud i det så kallade Auroramålet berättar mer om ärendet.

Anna Rogalska Hedlund är jur. kand. specialiserad på fri- och rättighetsjuridik med bakgrund från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, EU-kommissionen och Centrum för rättvisa. Genom åren har hon med framgång drivit flera mål i Högsta domstolen och på så sätt bidragit till lagändringar och vägledande praxis. Hon har även forskat kring rättsstatsprincipen och utvecklingen inom EU.torsdag 2 maj 2024

Svenska Paneuropaföreningens årsmöte 2024


Kära medlemmar,

Tisdagen den 14 maj med start kl.17.30 äger Svenska Paneuropaföreningens årsmöte rum i Timbros lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm. I anslutning till årsmötet kommer Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk att hålla ett föredrag.

Förslag till dagordning bifogas med det här mejlet. Styrelsen återkommer inom kort med kompletterande handlingar rörande resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag till ny styrelse.

Anmälan för att delta på årsmötet sker på via den här länken: Inbjudan: Årsmöte Paneuropaföreningen 2024 (svenskalag.se).

Förslag till dagordning årsmöte Svenska Paneuropaföreningen 14/5 2024

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen 11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden