lördag 18 november 2017

Aldrig mer krig! Manifestation den 10 november för 1:a världskrigets vapenstilleståndsdag 11 november 1918

Den 10 november samlade en fullsatt  sal i Europahuset på Regeringsgatan i Stockholm för en minnesstund avseende 1:a världskrigets vapenstillestånd 11 november 1918 . Mats Åberg var moderator för mötet.
Fokus var året 1917 - "Krigets, hungerns och omvälvningarnas år."
1917 var ett händelserikt år:  21 januari - proklamerades oinskränkt ubåtskrig. USA gick in i kriget i april 1917.
I Petrograd demonstrerade kvinnor för fred och bröd. Detta är en grund till dagens 8 mars - den Internationella kvinnodagen. I oktober genomför Lenin en statskupp- tämligen oblodigt men också oväntad. Till exempel överrumplades över 150 svenska företag som övertogs. Finland förklarar sig självständigt den 6 december 1917.
I Sverige rasade debatten om kvinnors rösträtt sedan 1911 - men krigsutbrottet blev en stoppkloss. I Norge, Danmark, USA med flera  länder nås framgång med kvinnlig rösträtt- i Sverige dröjer frågan till 1921,trots att Sverige stod värd för och arrangerade en internationell kongress  1911 om kvinnors rösträtt . Signe Bergman var frontfigur i den kvinnliga rösträttsrörelsen. 
De Baltiska stater blev fria-  viktigt för Sverige. Turkiet blev kvar. Vid Paris fredsförhandlingar förblev många  tvister olösta.
1926 lyfte 
Coudenhove, Paneuropaföreningens grundare, vikten av ett enat Europa för att bevara freden. 
Det gemensamma Europahuset är ännu inte färdigbyggt idag  - ingen riktig plan finns- någon vill lämna bygget -några vill komma med.
Svenska Paneuropaföreningen driver fortsatt den europeiska gemensamhetsidén starkt. Vi strävar efter att Sverige skall vara en aktiv och föredömlig part i ett sammanhållet Europa.Vi lyssnade till vittnesmål från 1:a världskrigets fasor och till Ture Nermans visa :" Den vackraste visan om kärleken" , allt framfört av  Alva och Gustav från Globala gymnasiet. Vi var djupt berörda och fick en anknytning till de mänskliga fasor som 1:a världskrigets soldater och civila offer fick genomlida. Mycket väl framfört!
Vi tackar Mats Åberg, Thomas Roth, Barbro Hedvall, Hadar Cars för inspirerande och lärorika inlägg.
Vi tackar även våra samarbetspartners Svenska Europarörelsen , EU-kommissionens Representation i Sverige och Europaparlamentets Informationskontor i Sverige

måndag 6 november 2017

Lunchklubben 22 november 2017

Möter Ambassadören Dr Michael Sahlin
som talar över ämnet 
 Turkiet och EU:s dilemma : ett katolskt eller protestantiskt (eller islamskt) äktenskap med förhinder ?

Michael Sahlin har innehaft åtskilliga poster inom det diplomatiska och politiska fältet. Han har varit ambassadör i bl.a. Turkiet, det forna Jugoslavien och i Norge. Han har också bl.a. varit statssekreterare i Försvarsdepartementet och var grundare och chef för Folke Bernadotteakademien. Han är Distinguished Associate Fellow vid Institutet för Turkietstudier vid Stockholms Universitet och vid SIPRI.
 DATUM : Onsdagen den 22 november kl. 12.15
 PLATS : Oddfellowhuset, Västra Trädgårdsgatan 11
 PRIS : Kronor 170 kr för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort). Gäster är välkomna. Önskemål om särskild kost meddelas i samband med anmälan.

Anmälan senast den 20 november kl. 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.
lördag 28 oktober 2017

Lunchklubben gästades den 25 oktober 2017 av VDn för Centrum för rättvisa Clarence Crafoord.

Lunchklubben gästades den 25 oktober  2017 av Clarence Crafoord., VD för Centrum för rättvisa 


Centrum för rättvisa är en opolitisk stiftelse med
ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i
Europakonventionen, grundlagen och "vanlig" svensk lag. Stiftelsen driver
mål i Europadomstolen och inför svenska domstolar samt verkar för att
främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom
utbildning, forskning och deltagande i den offentliga debatten.
Under rubriken " Tillgång till rättvisa - vilka möjligheter har enskilda
att tillvarata sin rätt" åskådliggjorde Clarence Crafoord genom flera
praktiska fall hur han och hans medarbetare lyckats hjälpa enskilda.

söndag 8 oktober 2017

Välkommen till Lunchklubben 25 oktober. Rättvisa- den enskildes möjligheter inom EU

Vi träffar Clarence Craaford, VD för Centrum för rättvisa. Han talar över temat : "Tillgång till rättvisa- vilka möjligheter har enskilda att tillvarata sin rätt?"

Centrum för rättvisa  är en stiftelse med ändamål att få genomslag för de fri- och rättigheter som skyddas i Europakonventionen, grundlagen och « vanlig » lag. Stiftelsen driver mål i Europadomstolen och i svenska domstolar samt verkar även för att främja det offentliga samtalet kring mänskliga rättigheter genom utbildning, forskning och deltagande i den allmänna debatten. Clarence Crafoord, som tidigare var chefsjurist för stiftelsen är nu dess VD. Han utsågs till årets jurist 2015.


DATUM : ONSDAGEN  den 25 OKTOBER  kl. 12.15

PLATS : ODDFELLOWHUSET, Västra Trädgårdsgatan 11

PRIS : Kronor 170 för lunch och föredrag (gärna jämna pengar/ej kort)
Gäster är välkomna ! Önskemål om särskild kost anmäles till mig  i samband med anmälan.

Anmälan senast den 23 oktober kl 10.00 till Pernilla Lindh (email : lindhpernilla@gmail.com el tel 08-43764273). Vid senare eller utebliven avanmälan kan det hända att vi ändå måste ta betalt för lunchen.

VÄL MÖTT !Lunchklubben 28 september fokuserade EU: s nya handelspolitik

Vid lunchklubbens möte den 28 september talade  advokaten, ekonomen m.m. Jan E. Frydman över ämnet: EU:s nya handelspolitik - bygga broar - riva murar. Frydman är synnerligen lämpad för detta ämne, eftersom han är personlig rådgivare till kommissionären Cecila Malmström i handelspolitik och transatlantiska frågor och har lång erfarenhet på olika chefsposter i kommissionen och  som advokat i USA och Sverige samt en bakgrund i svenskt och amerikanskt näringsliv.
Frydman underströk att kommissionens ordförande  J C Juncker i sitt "state of Union speech" nyligen betonat pågående och kommande handelsavtal som en prioritet för EU i kraft av den stora betydelse för EU och omvärlden som goda handelsförbindelser utgör. Viktiga element i förhandlingarna är effektivitet, transparens och att förhandlingar och kommande avtal skall baseras på grundläggande värderingar (såsom miljöhänsyn och hållbarhet) samt att förhandlingsagendan skall uppdateras. Flera kommande avtal nämndes : Singapore, Vietnam, Canada och  ytterligare andra där politisk enighet nåtts : Japan, Mexiko, Mercosur, Chile, Australien och Nya Zeeland.
Vi - åhörare -   blev således uppdaterade om vad som pågår på handelsfronten och fick också en inblick i vad allt detta betyder också för Brexit.

Stor uppskattning riktas mot föredragshållaren.  Varmt tack för en intressant föredragning Jan Frydman!