måndag 22 maj 2023

Lunchklubben 22/5 om EU:s arbete i Ukraina med Fredrik Wesslau

 

Måndag den 22 maj var det dags för en ny lunchklubb om ett högaktuellt ämne: EU:s arbete i Ukraina. Gästtalare är Fredrik Wesslau från Utrikespolitiska institutet, som har färska erfarenheter av att själv jobba på marken i Ukraina. Mer information följer nedan.

 

Som vanligt ägde lunchklubben rum i Odd Fellow-huset på Västra Trädgårdsgatan 11, med start kl. 12.00.


EU:s arbete i Ukraina

 

Den 22 maj gästades vi av Fredrik Wesslau, som till i december 2022 arbetade som biträdande chef för EU Advisory Mission Ukraine (EUAM). Han pratade om EUAM:s arbete i Ukraina – särskilt om hur de hanterade krigsutbrottet och hur de styrde om verksamheten för att på olika sätt stödja Ukraina. Han berörde också hur han ser på Ukrainas fortsatta inlemmande i Europa.

 

Fredrik Wesslau är Distinguished Policy Fellow på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Fram till december 2022 var han alltså baserad i Kyiv, för EUAM. Han har tidigare arbetat för FN, EU och OSCE, i Kosovo, södra Kaukasus och Sudan/Sydsudan samt för att motverka piratverksamhet i Indiska Oceanen. Fredrik har även varit chef för Europaprogrammet på European Council on Foreign Relations (ECFR). Han har magisterexamen från Columbia University och Science Po, Paris, och en fil kand från London School of Economics.

måndag 15 maj 2023

Energimarknaden i EU och i Sverige 15 maj

måndag 8 maj 2023

Kallelse till årsmöte 8 maj - gäst Christian Danielsson statssekreterare hos EU-ministernKära medlemmar,
Ett verksamhetsår har förflutit och det drar ihop sig till årsmöte. Härmed följer därför en kallelse till Svenska Paneuropaföreningens årsmöte 2023, som kommer att äga rum måndag den 8 maj med start kl. 16 i Timbros lokaler på Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm.

 

Vi gästades även av Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-ministern, som gav en uppdatering om läget för det svenska EU-ordförandeskapet.

 

Bifogat finner ni förslag till dagordning. Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att utsändas separat. 

 

Svenska Paneuropaföreningen Årsmöte 8 maj 2023 


Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för årsmötet 

3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Föredragning av revisionsberättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 

10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen 

11. Val av ordförande 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Övriga ärende