måndag 8 maj 2023

Kallelse till årsmöte 8 maj - gäst Christian Danielsson statssekreterare hos EU-ministernKära medlemmar,
Ett verksamhetsår har förflutit och det drar ihop sig till årsmöte. Härmed följer därför en kallelse till Svenska Paneuropaföreningens årsmöte 2023, som kommer att äga rum måndag den 8 maj med start kl. 16 i Timbros lokaler på Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm.

 

Vi gästades även av Christian Danielsson, statssekreterare hos EU-ministern, som gav en uppdatering om läget för det svenska EU-ordförandeskapet.

 

Bifogat finner ni förslag till dagordning. Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att utsändas separat. 

 

Svenska Paneuropaföreningen Årsmöte 8 maj 2023 


Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för årsmötet 

3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

4. Frågan om mötets behöriga utlysande 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Föredragning av revisionsberättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift 

10. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen 

11. Val av ordförande 

12. Val av övriga styrelseledamöter 

13. Val av revisorer 

14. Val av valberedning 

15. Övriga ärende

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar