Stadgar

Paneuropaförenings stadgar 

Stadgarna har sin utgångspunkt i det principdokument som sammanställdes vid Paneuropeiska konferensen i Strasbourg den 10 december 1995.

§1. Svenska Paneuropaföreningen har till syfte att främja förståelsen mellan Europas folk och verka för deras sammanslutning till ett förenat Europa, som kan bevara och utveckla vårt gemensamma arv. Den vill bidra till att fördjupa svenskarnas förbindelser med andra europeiska folk. Föreningen vill verka för kulturell tolerans och respekt för minoriteters rättigheter samt för de olika europeiska regionernas särprägel.

Föreningen är ansluten till Internationella Paneuropaunionen.

§2. Föreningen är partipolitiskt obunden.

§3. Föreningens säte är i Stockholm. Lokalavdelningar kan efter beslut i styrelsen bildas på andra orter i Sverige.

§4. Till medlem kan genom beslut i föreningens styrelse antas varje välfrejdad person, som sökt medlemskap.

Medlem, som inte, inom tre månader från det skriftlig anmodan gjorts, erlagt fastställda avgifter, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller gör sig skyldig till så klandervärt handlingssätt, att föreningens anseende därigenom skadas, kan genom enhälligt beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§5. Årsmöte skall årligen hållas under perioden april – juni.
Därutöver samlas medlemmarna till allmänt sammanträde då styrelsen så beslutar, eller då minst 10 medlemmar skriftligen hemställer därom hos styrelsen.

Kallelse till årsmöte respektive allmänt sammanträde skall ske skriftligen minst tre veckor i förväg.

§6. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Föredragning av revisionsberättelse.
6. Fastställande av resultat- och balansräkningarna.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av medlemsavgift.
9. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och valberedningen.
10. Val av ordförande.
11. Val av övriga styrelseledamöter.
12. Val av revisorer.
13. Val av valberedning.
14. Övriga ärenden.

Vid allmänt sammanträde behandlas de ärenden, som angivits i kallelsen till sammanträdet.
Röstberättigade vid årsmöte respektive allmänt sammanträde är alla de medlemmar, som vid tidpunkten för ifrågavarande sammanträde erlagt fastställda och förfallna avgifter till föreningen.

§7. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna består av ordföranden samt av de övriga ledamöter som årsmötet valt. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och andra befattningshavare.

§8. Föreningens ändamål skall främjas genom upplysning i europeiska frågor i de former styrelsen beslutar, såsom föredrag, seminarier, publicistik, m.m. Föreningen skall i synnerhet söka vidga möjligheterna till personliga kontakter mellan svenskar med intresse för föreningens syften och likasinnade i andra europeiska länder. Särskild vikt skall läggas vid kontakter med den Internationella Paneuropaunionen och andra länders paneuropeiska organisationer.

§9. Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.
Föreningen utser årligen två revisorer samt suppleanter för dessa. Revisorerna skall till årsmötet avge berättelse över sin granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning.

§10. Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet. Förslag till sådana ändringar kan framläggas av medlem i föreningen. Sådant förslag skall inlämnas till styrelsen senast den 1 februari och av styrelsen tillställas föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet.

§11. Beslut om föreningens upplösning kan fattas vid allmänt sammanträde, om minst 2/3 av föreningens medlemmar biträder beslutet. Beslut härom kan även fattas av två allmänna sammanträden, hållna med minst en månads mellanrum och förutsatt att beslutet vid dessa sammanträden biträdes av minst 2/3 av närvarande medlemmar.

Fattas beslut om föreningens upplösning, skall samtidigt beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall disponeras för att bäst främja föreningens syften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar