söndag 13 april 2014
Fyra samtal 2014:


Mänskliga rättigheter,
demokrati och rättssamhälle
Europa och honnörsorden
Måndagen den 28 april 2013, kl. 13.00 – 16.30
Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Organiserat av Svenska Paneuropaföreningen i samarbete med
Europeiska Kommissionens representation i Sverige och
Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan senast 23 april till:
e-post
cberg884@gmail.com eller telefon 0723-63 67 92


BAKGRUND
En av de viktigaste lärdomarna av nittonhundratalets första hälft var att grundläggande värderingar som mänskliga rättigheter, demokrati och rättssamhällets principer måste skyddas, bevaras och – framförallt – tillämpas.
I Europa hade Winston Churchill mitt under brinnande världskrig föreslagit att ett gemensamt råd skulle bildas av europeiska demokratier. Hans idé förverkligades när tio europeiska stater bildade Europarådet den 5 maj 1949.
När han i augusti samma år deltog i den första sessionen av dess parlamentariska församling summerade han organisationens mål:
"We aim at the eventual participation of all European peoples whose society and way of life are not in disaccord with a charter of human rights and the sincere expression of free democracy".
Den 4 november 1950 undertecknades Europeiska Konventionen om skydd för mänskliga rättigheter.
Sex av Europarådets medlemsstater fördjupade samarbetet, vilket under årens lopp utvecklats till den Europeiska Union den är idag.
När Berlinmuren fallit och Sovjetunionen upplösts, ansökte en rad länder i Öst- och Centraleuropa om medlemskap i Europarådet och senare i EU. Europa var attraktivt. Europa hade ”soft power”.
1993, inför de planerade utvidgningarna, antog dåvarande EG de s.k. Köpenhamnskriterierna. De utgjorde bl.a. politiska krav som måste uppfyllas av kandidatländerna. Dessa villkor hämtades direkt från Europarådet och gällde garantier för demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättsstat och skydd för nationella minoriteter.
Det innebär att vi idag har två dominerande europeiska organisationer som bygger på samma nobla ideal och upphöjda värderingar: Europarådet med 47 medlemsstater (alla Europas länder utom Vitryssland) och EU med sina 28. Samtliga dessa stater – alltså inte bara EU-medlemmarna - har accepterat principerna om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatlighet och åtagit sig att hålla dem i helgd. Dessutom kan i sammanhanget nämnas Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE), som också har utomeuropeiska medlemsstater.
Men det fanns – och finns - repor i lacken. Redan 1949 hade Europarådet tummat på principerna om demokrati och rättsstatlighet när de första nya medlemmarna, bl.a. Turkiet, accepterades.
Såväl de europeiska organisationerna som deras medlemsländer har under årens lopp gjort åtskilliga avsteg från de högtidliga åtagandena. Romernas situation i Europa är en tydlig illustration till att den utlovade minoritetspolitiken inte har fungerat och åtskilliga undantag från bestämmelser om medborgarnas rättssäkerhet har gjorts t.ex. i terrorismbekämpningens namn. På sina håll har pressfriheten inskränkts och rättssystemet politiserats. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina är ett lackmustest beträffande grundläggande värderingar.
2014 års Fyra samtal om Europa handlar om högtidliga åtaganden, tveksamma, eller rentav skamliga, försummelser och brister – och hur vi skall kunna rätta till våra tillkortakommanden och gå vidare med högburet huvud.PROGRAM - Fyra samtal 2014
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI OCH RÄTTSSAMHÄLLE
EUROPA OCH HONNÖRSORDENModerator: Mats Åberg13.00-13.35 1: När grundläggande värderingar måste tas på allvar – Lärdomar från två världskrig

Göran Melander (Professor emeritus, chef för Raoul Wallenberginstitutet),
Björn von Sydow (f.d. talman och statsråd)13.35-14.20 2: Europa som paradiset – Europas och EU:s ”soft power”

Jens Orback (f.d. statsråd, chef för Olof Palmecentret),
Lisbeth Aggestam (forskare, Göteborgs universitet),
Jan Lundvik (f.d. ambassadör i Budapest och Chişinau)14.20-14.50 Kaffepaus14.50-15.35 3: När verkligheten gör sig påmind – Ett undantag hit, ett undantag dit…

Hans Corell (bl.a. f.d. rättschef i UD och FN),
Inga-Britt Ahlenius (bl.a. f.d. utredare av korruption och nepotism inom Europeiska kommissionen och ansvarig för revisionsmyndigheten i Kosovo),
Irka Cederberg (frilansjournalist som bl.a. skrivit om romer i Europa)15.35-16.30 4: Efter värderingarnas stresstest – Hur befäster vi de höga idealen?
Maria Åsenius (f.d. statssekreterare, chef för EU-kommissionären Cecilia Malmströms kabinett),
Jasenko Selimovic (f.d. statssekreterare, kandidat till Europaparlamentet),
Håkan Jonsson (f.d. statssekreterare, ordförande i Svenska Paneuropaföreningen)


16.30 Mingel med förfriskningar