Vision & Verksamhet

Föreningens vision

Svenska Paneuropaföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning, som verkar för att fördjupa svenskarnas förbindelser med andra europeiska folk. Föreningen verkar för kulturell tolerans och respekt för minoriteters rättigheter samt för de olika europeiska regionernas särprägel.

"Paneuropa" betyder "hela Europa". Svenska Paneuropaföreningen är en del av den internationella paneuroparörelsen, som grundades 1922 i efterdyningarna av det första världskriget med målet att ena Europa för att undvika ett nytt förödande krig. Med de totalitära rörelsernas maktövertagande i flera europeiska länder på trettio-talet gick detta om intet, men omedelbart efter andra världskriget återuppstod rörelsen och finns nu i nästan alla europeiska länder. Svenska Paneuropaföreningen arbetar för att främja den paneuropeiska grundtanken genom ökat europeiskt utbyte och anordnar seminarier, konferenser och studiebesök, t. ex hos de europeiska ambassaderna i Sverige.

Vår önskan är att Sverige skall bli ett europeiskt föregångsland och en aktiv kraft för ett enat Europa. För att leva upp till denna intention vill vi släppa in fler röster, bredda debatten och tala om Europafrågor med fokus på europeisk vardag och europeisk identitet. Den centrala frågan är: vad innebär det att vara europé idag och vad Europa är i vår vardag? Genom att fokusera på den vanlige européen, sedd ur olika perspektiv, vill vi presentera något nytt och engagerande som kan röra om och skapa nya idéer och diskussioner. Det handlar inte om hur vi skall engagera människor i EU, utan hur de engagerar sig i varandra, och hur vi kan främja europeiskt utbyte över gränserna.


Programverksamhet

Svenska Paneuropaföreningen driver olika aktiviteter. Valet av dessa styrs av medlemmarnas önskemål, men är naturligtvis begränsade av de ekonomiska resurser som står till buds. Tack vare medlemmarnas egna kontaktnät har det ofta varit möjligt att anordna högkvalitativa sammankomster med mycket framstående och väl insatta talare.

I verksamhetsberättelserna för respektive år kan man se vilka aktiviteter som bedrivits inom de olika områdena. I blogg-arkivet finner du uppgifter om tidigare programverksamhet.

Vi samarbetar också med andra Europaföreningar, t.ex. för att anordna seminarier och för att utse Årets Europé.


Seminarier

Programserien ”Fyra samtal om Europa" har varit mycket uppskattad av deltagarna genom att de medverkande alltid har varit mycket kvalificerade och kunniga inom sitt ämnesområde. Statsråd, statssekreterare och generaldirektör såväl som professorer och andra Europaförskare och välkända journalister har engagerats som talare. . Deltagarantalet har också varit mycket högt och föreningen har dessutom kunnat attrahera samarbetspartners och sponsorer, vilket har möjliggjort dessa satsningar.
Det första seminariet i serien anordnades 2002: ”Fyra samtal om Ryssland i det nya Europa”. Därefter har Fyra Samtal om Europa arrangerats varje år. 2015 var temat "Europa och sammanhållningen", 2016 var rubriken "Europa och säkerhetspusslet". På senare år har SVT sänt seminarierna för SVT Forum, och de har då legat ett år på SVT Play.


Den 11 november,  stilleståndsdagen i första världskriget 1918 högtidlighålls av de många länder i Europa. Föreningen har gjort detta genom en rad seminarier under rubriken "ALDRIG MERA KRIG"  1916 var underrubriken. 1:intendenten vid Armémuséet, Thomas Roth, talade om de blodiga slagen vid Verdun och Somme 1916, medan  Ungerns ambassadör skildrade händelserna i Ungern 1956 under rubriken "Folklig resning och sovjetisk inmarsch". Vice ordföranden i föreningen Walburga Habsburg Douglas angav en hoppfullare ton, då hon berättade hur hon deltog i den paneuropeiska picknicken 1989 genom att klippa av gräns-taggtråden mellan Österrike och Ungern - en europeisk försoning och återförening.


Lunchklubben

Som framgår av namnet organiserar föreningen en gång i månaden ett lunchmöte med en talare. Som för seminarierna har vi haft förmånen att få mycket kvalificerade talare, under 2016 har vi bland annat haft rikspolischefen Dan Eliasson, justitieministern Morgan Johanson, turkietkännaren Thomas Gür, f. finansministern Allan Larsson och kolumnisten Rolf Gustavsson.


Studiebesök

Föreningen organiserar regelbundet besök på olika ambassader i Stockholm. I dess besök brukar regelbundet ingå den ambassad som för sex månader ska överta det roterande ordförandeskapet i EU.. Under 2016 har föreningen besökt Brittiska, Slovakiska och Cyperns ambassader.